Co je Chocolatey

Chocolatey je balíčkovací systém pro Windows, podobný jako je Brew na Macu. Více informací naleznete na chocolatey.org.

Instalace Chocolatey

Více o instalaci najdete na https://chocolatey.org/install.

Pokud chcete nainstalovat Chcoco jedním příkazem, pusťte CMD nebo PowerShell jako Administrátor.

CMD

@"%SystemRoot%System32WindowsPowerShell1.0powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%chocolateyin"

Powershell

Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))

Instalace balíčku pomocí Chocolatey

Pokud chcete nainstalovat nějaký balíček, instalujte pomocí

choco install <package>

Například

choco install docker-desktop

Ondřej Šika

Jsem freelance DevOps konzultant a lektor. Zlepšuji práci vývojářských týmu zaváděním efektivních procesů ve vývoji. Naučím Vás používat prověřené nástroje a technologie, které povedou k rychlejšímu vývoji a bezpečnějšímu provozu vašeho software.